בצל שדי אחסה

בצל שדי אחסה
וצדקו לא אכסה
במצות לא תעשה
ואגיד מישרים

כתובים באמונה
בעדות נאמנה
וכימי השנה
במספר נחקרים

יקרים מפנינים
עתידים וצפונים
לבת האיתנים
בעדי קשורים

צאי נא לקראתי
אחותי רעיתי
ושמעי תורתי
ולקחי מוסרים

חשקתיך ואוהב
פדיתיך מלהב
כמו תורי זהב
צרופים וטהורים

בצאתי נצבה
באלף ורבבה
וקול דודי זה בא
מדלג על הרים

אנכי אדני
קראתיך בסיני
ולא יהיה על פני
לך אלהים אחרים

ולא תעשה פסל
ברשע ובכסל
ולא תשים כסל
להרניאו בזרים

וגור מלהבה
להביא תועבה
ולבנות מצבה
ולטעת אשרים

וסור משמע שוא
והאמן בשוא
ולא תשא לשוא
שמותיו היקרים

ומצות לא תנאף
שמור פן יחרה אף
ולגנוב לא תשאף
ולא תחמוד חברים

ונפש לא תנקש
אשר דמה אבקש
ולא תתן מוקש
להכשיל העורים

ושקר לא תענה
ויתום לא תענה
ועל ריב לא תענה
לחרחר מתגרים

והגר לא תונה
וגזית לא תבנה
וארתך לא תזנה
הארצות הזרים

אלהים לא תקלל
והשם לא תחלל
וכרמך לא תעולל
ופרט הבצירים

ולא תקלל חרש
חמסו ידרש
ולא יצמיד חורש
שורים וחמורים

ולא תאחר בבצעך
מלאתך ודמעך
ולא תעשוק רעך
ולא תאחר נדרים

ולא תעשוק שכירך
ולא תלקט קצירך
ולא תחסום שורך
בדישו העומרים

ולא תפאר זיתך
ולא תכלה פאתך
ולא תונה עמיתך
במקח ודברים

ולא תשא חטאו
אשר לבו מלאו
ולא תחשוב לשנאו
כמשטמת ערים

ולא תקום עמך
לבל אקום ממך
ולא תלין עמך
פעולת נשכרים

ולא תטור איבות
ולא תשאל אובות
ולא יומתו אבות
ובנים על הורים

ולא תשמע דברי
נביא שקר מורה
ולא תהיה אחרי
מסיתים נבערים

ועבד לא תסגיר
ופנים לא תכיר
ועל-פה לא תזכיר
שם אלהים אחרים

וכספם לא תחמוד
ועל דם לא תעמוד
והחדל ללמוד
שבועות לשקרים

נצור חקי על דל
ולא תשא פני דל
ומנשך תחדל
לרבות במחירים

ומצות לא תטה
שמור פן בה תשטה
ודיןיתום מטה
ואלמנה וגרים

ולא תקח שוחד
ולא יעיד אחד
ולא תאכל יחד
נפשות ובשרים

ולא תחמוד גזלה
אשר תקח אפלה
ולא תאכל נבלה
וזבחי השעירים

ולא תאכל טרפה
ותועבה הדופה
ולא תקטין איפה
להפקיע שערים

ולא תעשה רעות
במדת קרקעות
ומשקל המעות
וגם לא במשורים

ולא תתן אכלך
ולא תרוץ רגלך
מלשני בסתרים

ולא תשית יד עם
רשעים ומרעים
ולא תיגוש רעים
ואחים כנכרים

עזוב עומר שכחתו
ולא תשוב לקחתו
לאלמנה נתתו
וליתומים וגרים

שנת שבע תצור
וביובל תעצור
ספיחים לא תקצור
ולא תבצור נזירים

ולא תזרע תלמך
להוציא בו לחמך
ולא תזמור כרמך
ולא יעלה סירים

ולא תאכל קלי
ולחם וכרמלי
בטרם תביא לי
ראשית הקצירים

ולא תאכל ערלים
בטרם הלולי
ולא תהדר גדולים
ודלים נחפרים

ולא תהיה כנושה
לאיש עני נקשה
ולא תתנו אישה
בעוורים ושבורים

ולא יעלה משיחי
במעלות על מזבחי
ולא תזבח פסחי
באחת השערים

והכלים תמשש
והחמץ תרושש
ותשרפנו בשש
עוד אחד ועשרים

ולא תוציא לחוץ
בשר פסח נחוץ
וזר וערל מחוץ
ותושב ושכירים

וזבחי לא תשמץ
בזבחו על חמץ
ולבך לא תאמץ
ותתן מחסורים

ונשיא לא תאור
ולא יראה לך שאר
ולא ילין על אור
בשר ליל שמורים

וזבחי שלמיכם
וחלבי זבחיכם
וחלבי חניכם
להותיר נאסרים

וכי יגע בשר
בכל טמא נאסר
ולא תאכל מעשר
דגנך בשערים

וינך ויצהרך
ובכורות בקרך
ותרומת ידך
ומבחר הנדרים

ולא תאכל על דם
תמידי הנקדם
והחלב והדם
שני אלה אסורים

ודג וחיה שניהם
ועופות למיניהם
בלא סמניהם
אשר בם נמכרים

ומום בו לא יקרב
להקריב שי נערב
בגיבן או גרב
ופסיחים או עוורים

ומיד בן נכר
לא תקריב אשכר
ולא יעבוד איכר
בבכורי שוורים

ולא יעלה לרצון
בכל מקום חיצון
ולא תגוז בכור צאן
במשקה העדרים

ולא תמיד בהמה
מקודשת חתומה
ולא תאכלו תרומה
טמאים עם זרים

ולא תקריב למשחה
בשמן המשחה
ולא תשים קרחה
ושרט בבשרים

קטרת לא תרחק
ועיניך תפקח
וכופר לא תקח
לרצחי מיסתרים

שמור פן תינשה
דבר גיד הנשה
ומצוות לא יקשה
בעיניך תרים

וחוק אותו ואת בנו
בלבבך תצפנו
ובנך לא תתנו
למולך אכזרים

וכל מלאכה להקצות
בשבתותי לרצות
ומקראי מצות
ומקראי ביכורים

ומקראי זכרון
לצדק ולכשרון
ומקראי הרון
ומקרא כיפורים

ועצם לא תשבור
בליל צאתך מבור
ותער לא יעבור
על ראשי נזירים

ולא יצא מפיו
להטמא לאביו
ולאחותו לאחיו
ויתר השארים

ולא ישתה יין
לחכלילות עין
ולא חומץ יין
ויתר הדברים

וכתובת קעקע
בגוך לא תרקע
והמקלל יוקע
ויובל לקברים

ומקרה הנראה
במחניך הפאה
וצורך לא יראה
בך ערות דברים

ונשך לא תתכן
להשים על מסכן
וחוק לא תעשו כן
לאדיר אדירים

ועינך לא תעלים
בנידחים ונופלים
ולא תעשה אלילים
כהבלי הנכרים

וצמר לא תלבש
במו פשתים נחבש
ולא תקטירו דבש
תמרים ושארים

ולא תעלו לחמי
ולא תסכו לשמי
במזבח פנימי
אשר לפני עופרים

בצל נוף לא תחסו
וכהם לא תעשו
והאל לא תנסו
כמסת המורים

וחוק לא יראו
דבריו תיארו
וחיים תמצאו
ושלום כנהרים

ובדבר לא תשקצו
מאוד חזרקו ואמצו
והגר לא תלחצו
כי הייתם גרים

ובדבר לא תנחשו
מאוד חקרו ודרשו
ובדבר לא תכחשו
כנאלחים סרים

ובדבר לא תבשל
חדל מהתרשל
ולא תאכל בשל
ונא ליל שימורים

ובדבר לא תעונן
אשוריך כונן
והעבדים תחונן
בצאתם לדרורים

ולא תגרע חוקם
למלאות את סיפוקם
ולא תשלחם ריקם
מרודים ונעורים

ולא תעבוד בהם
עבודת עבדיהם
ביען כי לי הם
עבדים נמכרים

ולא תקפוץ כפך
ולא תקשה ערפך
ולא תיתן כספך
בנשך כיהירים

ולא ירע לבבך
בתתו לתושבך
ולא ימצא בך
קסמים וחברים

ולא תעביר בנך
ולא תשחית זקנך
ולא תחוס עינך
לכלות הצוררים

ולא תכרות להם
ברית ולאלהיהכם
ולא תעשה כהם
בורות נשברים

ולא תלך אתם
בחוקות משמרתם
ולא תחיה אותם
ולא תחון צרים

בארצכם לא ישכנו
ובם לא תתחתנו
ומשכית לא תתנו
כהבלי שוא שומרים

ולא תשאיר עונה
בעיר עלי תזנה
והיא לא תבנה
אבל החרם תחרים

וחרם עם נבק
בידך לא ידבק
והיתה תל אבק
כמהפכת זרים

ועמוני תפזר
ומואבי תבזר
ולא יבוא ממזר
בסוד עם נבחרים

ולא תדרוש שלומים
לאכזרים וקמים
ולא תשים דמים
להציב מכמורים

ולא תהרוג נקיים
וצדיקים עניים
ולא תעזוב לויים
ולא ינחלו ערים

ולא תדרוש אל מת
אשר אין עמו אמת
והמכשף הצמת
אשר ערום יערים

ולא תשיג כל גבול
במצות שוכן זבול
ולא תשחית עץ יבול
בעת תבנה מצרים

ולא תחלל בתך
להזנות מדעתך
ולא תשיב אשתך
בלכתה לאחרים

ולא תשכב אותה
בנדת טמאתה
ואשה אל אחותה
לגלות המקורים

ולא תהיה לאיש זר
בעלות אח נגזר
ולא יאכל מוזר
קדושים מוזרים

ולא תהיה קדושה
בסוד עדה קדושה
ולא יהיה על אשה
לבושי הגברים

ולא ילבשו אנשים
לבושי הנשים
ולא יהיו קדושים
בבנים נכשרים

ולא תרדה בחורי
באחיך העברי
ולא תמליך נכרי
אבל כי בן חורים

ולא ירבה נשים
וסוסים ופרשים
ולא ישיב חפשים
לארץ המיצרים

ולא יסור לבבו
בסוסי מרכבו
וכספו וזהבו
וחמדת האוצרים

ולא תמכור עברי
כממכרת נכרי
ולא תתעב מצרי
בבואו למגורים

ולא תתעב אדומי
בבואו להדומי
ולא יבוא בעמי
פצועים ושבורים

ולא תצא עברית
אשר תקח בברית
כצאת אמה נכרית
בראשי אברים

ואם יבגוד גבירה
והפדה במחירה
ולא ימשול למכרה
כיתר ממכרים

ולא יגרע אותה
שארה וכסותה
ומשכב עונתה
בקחתו בת אחרים

וארבע נשים הן
אסורות לכהן
והאחת מהן
כשרה לאחרים

ולא יגדל פרע
ולא יפרום קרע
ולא יחלל זרע
ומקדש מבצרים

ולא יטמא עצמו
לאביו ולאמו
אבל על מת עמו
אשר אין לו קוברים

ובדבר לא יצא
לפניו ירצה
ויגיל עת יצא
כחתן מחדרים

ובדבר לא יכבה
גדולתו תרבה
ונרו לא יכבה
וזרח כמאורים

ולא תאכל פיתו
בקחת זר ביתו
אבל תאכל איתו
בשובה כנעורים

וגם לא יאכל בו
שכירו ותושבו
ועל מת לא יבוא
באהלי תמרורים

ולא יאכל פנימית
בזדון ובתרמית
ולא יבדיל להצמית
שסועי התורים

ולא יאכל מנחת
כלילו פן יחת
ולא תזבח משחת
כאלים עם כרים

וזר לא יתגלע
ראות קודש כבלע
וטמא פן יבולע
בשאון ושברים

ולא יעבט אורח
ויהיה לטרח
ולא יהיה כקרח
ורעיו הממרים

ולוי הזקן
עבודה לא יתקן
ולא תקח אם מקן
על פני הציפורים

וימיך אמשיך
במצות לא תשיך
ואורך לא יחשיך
בארץ לא סדרים

ולא תמוט רבת
במצות גבול שבת
וחוק מנחת מחבת
ומאפה תנורים

וביתך לא יסח
במצות לא יזח
ומצות פן תשכח
שתיים נאמרים

ומצות לא תבערו
ומצות לא תשקרו
וצות לא ימכרו
שדה מגרש ערים

ומצות כלאים
ורבב ורחים
ואבני מאוזנים
בכיסי מסחרים

ומצות לא תניף
לעולם לא תניף
ומצות פן יוסיף
להכות נותרים

ומצות לא תחבול
עלי כתף תסבול
וחילך לא יבול
ותפרח כתמרים

ומצות לא תגרע
לעולם לא תפרע
וחוק מוציא שם רע
ושם עלילות דברים

וחוק לא תוסיפו
וחוק לא תחניפו
וחוק לא תקיפו
פאת ראש ככמרים

וחוק לא תתורו
וחוק לא תגורו
וחוק לא תסורו
וחוק שבעת אסורים

וחוק לא אכלתי
וחוק לא בערתי
וחוק לא נתתי
למתי נגזרים

ובתעודת העבוט
במישרים תשפוט
ופרשת הדיוט
ופרשת שוטרים

וכל פרשיות
מפיקי תושיות
אשר הם בציות
מקום נהרים יאורים

ואחד ושבעים הם
חרוצים במעשיהם
ואלה פקודיהם
במכתב נזכרים

אשר יתן זרעו
למלך ברוב רשעו
והמגדף ישעו
אשר ידו ירים

ומסית ומחלל
ובן סבא וזולל
ומכה ומקלל
ומדיח ערים

והדובר סרה
בשם עבודה זרה
ובעל אוב לזרה
וידעוני שרים

ונפש רצחת
לפחד ופחת
ועם עיר נידחת
בחרב נדקרים

ונביא מדעת
תכסה תולעת
ואישה נרבעת
לבהמת היערים

והבא על ארוסה
ועל כולה כנוסה
ועל בהמה אבוסה
והבא על זכרים

ובא על אשת איש
מאוד יחפיר ויבאיש
ודודתו מבאיש
שנה אלה אסורים

ובא על יולדתו
ובת בנו ובת בתו
ובתו ובת אישתו
ובא על אחות הורים

ועל אישה וביתה
ובת בנה ובת בתה
ועל נדה בשבתה
למלאת משמרים

ועל אשת אביו
ועל אשת אחיו
ואם חמותו וחמיו
כל אלה אסורים

והבא על אחותו
והבא על חמותו
ובא על אחות אשתו
לפי שאול נפזרים

ומשפט בנות כהן
ומשפט זוממיהן
ומשפט בועליהן
להשמיד ולהחרים

והבועל ארמית
ברעתו להצמית
והגנב בתרמית
נפשות נבחרים

והגנב אדם
בשחת ירדם
ואכל חלב ודם
יהי כיקר כרים

וארור כל נוכל
אשר פגול יאכל
והוא רק יאכל
באישי הכיורים

ושברון מתנים
לאחז עינים
ונקיון שינים
לאכל נותרים

ועובד מפלצת
לכלה ונחרצת
ואוכל מחמצת
בימים נספרים

ופסח לא יעשה
בחושך שמו יכסה
ואיש אוכל ועושה
ביום הכיפורים

ואיש סך ומפטם
בעברתי אשפטם
ואיש אזנו יאטם
למשפט המורים

והשוחט מחוץ
והמעלה בחוץ
ושאינו רחוץ
במימי כיורים

ועובר על דם ברית
תהי נפשו להכרית
והיא תקוה ואחרית
לשלח אסירים

והטמא ידש
בבואו למקדש
והאכל נקדש
בטאמת הבשרים

והאכל תרומה
תבאהו מהומה
וכהן כי יטמא
בעברו מאמרים

והאוכל טבל
יבואהו חבל
וייגע להבל
ויאחזהו צירים

ומתבל יוסר
טבול יום הנמסר
לשמש ומחוסר
בגדים נספרים

והזר העובד
במותו אכבד
ומארץ יאבד
מחוסר כיפורים

והמות רתוי
לפרוע ושתוי
וטמא האתוי
לשמש בחדרים

כלו מצוות עשה
ומצוות לא תעשה
בעזרת צור מחסה
ומגן לישרים

אלה התורות
יסודות נבחרות
ולהנה פארות
כסנסני תמרים

ימהר אל עליון
לקבץ עם אביון
ויבנה הר ציון
ועמק הפגרים

ויקים את סוכו
ויגיה חשכו
ויתן עוז למלכו
וקרננו ירים

ויראו מתי מספר
בקום ישני עפר
וכתקוע שופר
וכנשוא נס הרים

ומראש הומיות
תרננה פיות
וממעונות אריות
ומהררי נמרים

ואז כל עם שוגג
ברעה יתמוגג
לקול המון חוגג
בשמחה ובשירים

ועל הר הגליל
נהלך בחליל
ואז תחפוץ כליל
ואז יעלו פרים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00